List Anne Applebaum do Servera Mustafayeva

Server Mustafayev

Drogi Panie,

piszę do Pana z Polski, gdzie ukraińskie flagi powiewają przez wieloma sklepami i restauracjami, a miliony zwykłych ludzi przyjęły pod swoje dachy uchodźców z Ukrainy. W ostatnich miesiącach byłam w Waszyngtonie, gdzie wiele ambasad wywiesiło flagi Ukrainy obok barw narodowych swoich krajów; w Berlinie, gdzie Brama Brandenburska co wieczór rozświetla się kolorami Ukraińskiej flagi oraz w Taipei, gdzie ministrowie noszą ukraińskie kolory wpięte w klapy marynarek. To powszechne wsparcie dla Ukrainy jest także wsparciem dla Pana i dla wielu innych osób w podobnym położeniu. Miliony ludzi na całym świecie wiedzą, że wojna między Rosją a Ukrainą to walką między tyranią i wolnością, między zjadliwą, brutalną kleptokracją a wolnym, suwerennym narodem, narodem ludzi domagających się prawa do mówienia i pisania prawdy.

Pan jest jednym z tych, którzy mówili i pisali niezwykle wymownie nawet pod rosyjską okupacją. Pański list do kolegów dziennikarzy na Krymie, wezwanie do „bezkrwawej, pokojowej walki przeciwko niesprawiedliwości” został przeczytany i usłyszany. Proszę nie tracić ducha i nie poddawać się, ponieważ Pańskie przekonania i wizję przyszłości podzielają miliony ludzi w Ukrainie i poza nią.

Wiemy, że Tatarzy Krymscy podlegają silnej dyskryminacji, że są pod przymusem wcielani do służby wojskowej w nie swojej wojnie. Wiemy, że Półwysep Krymski został brutalnie spacyfikowany, że Tatarzy i Ukraińcy stali się ofiarami prześladowań, a ich języki i historia poddane represjom.

Wiemy także, że oskarżenia pod Pana adresem są absurdalne. Wiemy, że system prawny, który wydał na Pana wyrok jest nielegalny. Wiemy, że cały rosyjski reżim jest w istocie nielegalny – nie został wybrany niczyimi głosami, a przy władzy trzyma się dzięki kradzieży i przemocy. Kiedy to się skończy, Pan będzie wolny.

Dziękuję za Pana pracę. Proszę pamiętać, że czekamy na Pana powrót do domu.

Z wyrazami solidarności –

Anne Applebaum

Powyższy list prezentuje poglądy i opinie jego autorki.

Przełożyła Magda Heydel


Dear Server,
I write to you from Poland, where Ukrainian flags hang in front of many shops and restaurants, and where millions of ordinary people have taken Ukrainian refugees into their homes. In recent months I have been to Washington, DC, where many embassies fly the Ukrainian flag alongside those of their own country; to Berlin, where the colors of the Ukrainian flag lit up the Brandenburg Gate in the evening; and to Taipei, where government ministers wear the Ukrainian flag in their lapels. All of this support for Ukraine is also support for you, and for so many others like you. Millions of people around the world know that the war between Russia and Ukraine is a struggle between tyranny and liberty, between a vicious, brutal kleptocracy and a free, sovereign nation, filled with people who demand the right to speak and to write the truth.
You are one of those who has spoken and written with great eloquence, even under Russian occupation. Your letter to fellow Crimean journalists, and your call for a “non-violent, peaceful struggle against injustice” was read and heard. Don’t lose heart or give up, because your ideas and your vision of the future is shared by millions of people, inside and outside of Ukraine.
We know that the Crimean Tatars are victims of profound discrimination, that they have been unwillingly conscripted to serve in a war they don’t want to fight. We know that the Crimean Peninsula has been brutally pacified, that Ukrainians and Tatars have been persecuted, that their languages and history have been suppressed.
We also know that the charges against you are nonsense. We know that the judicial system that condemned you is illegitimate. We know that the Russian regime itself is illegitimate – chosen by no one, it stays in power only thanks to theft and violence. When it ends, you will be free.
Thank you for your work. Remember that we are waiting for your return home.
Yours in solidarity,
Anne Applebaum
The views and opinions expressed in this article are those of the author


Zachęcamy do pisania listów z wyrazami solidarności z zatrzymanym.

Listy można wysyłać na adres:

Server Mustafayev,

Penal Colony 1,

Michurinskaya St, 57,

Tambov, Tambov Oblast,

Russian Federation, 392020

СерверМустафаев,ул.

Мичуринская, 57,

Тамбов,

Тамбовскаяобл., Р

осія, 392020

Wiadomości można przesyłać też przez: https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create

Należy pamiętać, że wszystkie wiadomości muszą być napisane w języku rosyjskim, inaczej nie zostaną zaakceptowane przez władze więzienne.

Jeśli nie mówisz po rosyjsku, skorzystaj z przykładowej wiadomości poniżej lub napisz do Aurélii Dondo, koordynatorki programu europejskiego, Aurelia.dondo@pen-international.org, która pomoże w przetłumaczeniu listu:

Drogi Serverze, życzę Ci dobrego zdrowia i siły. Mam nadzieję, że wkrótce zostaniesz zwolniony. Wszyscy myślimy o Tobie i wspieramy Cię z wyrazami solidarności i szacunku.

Дорогой СервержелаюВамкрепкогоздоровья и сили надеюсьчтоВыскоробудетеосвобожденыМывседумаем о Вас и поддерживаем в знаксолидарности и уважения.