Rezolucja VI regionalnego spotkania ośrodków PEN

Stajemy po stronie prawdy i sprawiedliwości: rezolucja VI regionalnego spotkania ośrodków PEN

Jako uczestnicy VI regionalnego spotkania ośrodków PEN w Użhorodzie, wyrażamy solidarność ze środowiskami twórczymi Ukrainy, z ukraińskimi pisarzami i z narodem ukraińskim broniącym swojej niepodległości, prawa do życia w pokoju i wolności wyrazu.

Nasze spotkanie było nie tylko okazją do wyrażenia solidarności ponad granicami, ale również do wzajemnego poznania się w celu lepszego zrozumienia sytuacji, przed jakimi stają tymczasowi uchodźcy z Ukrainy, pracy ukraińskich organizacji oraz wolontariuszy, którzy udzielają tymczasowego schronienia uchodźcom i dzieciom będącym w potrzebie. Członkowie ukraińskiego PEN sami często znajdują się w takiej sytuacji.

Wyrażamy głęboki podziw dla znakomitej samoorganizacji społeczeństwa Ukrainy oraz dla zaangażowania wolontariuszy. Głęboko poruszyły nas osobiste relacje pisarzy, obrońców praw człowieka i pracowników pomocy humanitarnej, których mieliśmy okazję wysłuchać. Chcemy przekazać członkom i środowiskom naszych PEN Clubów nie tylko opowieści o cierpieniu, ale także o heroizmie zwykłych mieszkańców Ukrainy.

Zdajemy sobie sprawę, że słowa nie zatrzymają przemocy rosyjskiego agresora, ale naszym obowiązkiem jako ludzi pióra jest mówić prawdę. Dlatego też przypominamy i nie ustajemy w przypominaniu, że musimy posługiwać się słowami, które dokładnie i szczerze opisują zaistniałe sytuacje, unikając języka ukrywającego czy kamuflującego rzeczywistość.

Nie wolno nam bać się odsłaniać kłamstw i pół-prawd rozpuszczanych przez rosyjską propagandę. Nie posługujmy się na określenie wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie określeniami „konflikt”, „operacja specjalna”, „wojna domowa” czy nawet „wojna w Ukrainie”. Mamy do czynienia z niesprowokowaną i niesprawiedliwą agresją Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu, rozpoczętą w 2014 roku wraz z rosyjską okupacją Krymu oraz części obwodów donieckiego i ługańskiego. Ukraińcy mają prawo się bronić.

Musimy pamiętać, że imperialny stereotyp „wielkiej kultury rosyjskiej” bywał nie tylko narzędziem propagandy, lecz również bronią przeciwko prześladowanej kulturze ukraińskiej oraz kulturom innych skolonizowanych narodów. Dziś ma jeszcze inny cel: odwrócenie uwagi od zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanych codziennie przez armię rosyjską. Niech przedstawiciele kultury rosyjskiej pokażą jej wielkość przekonując obywateli Rosji, by zmobilizowali się w celu zatrzymania zbrodni wojennych i zakończenia tej wojny.

Musimy stać po stronie prawdy i sprawiedliwości. Wierzymy w wolność wyrazu i sprawiedliwość. Domagajmy się trybunałów dla zbrodniarzy wojennych.

Wzywajmy do natychmiastowego i bezwarunkowego zakończenia tej wojny przez Federację Rosyjską.

Użhorod, 25-26 sierpnia 2022

Tomica Bajsić, PEN Chorwacja 
Inga Gaile, PEN Łotwa
Ola Hnatiuk, PEN Ukraina
Kätlin Kaldmaa, PEN Estonia
Taciana Niadbaj, PEN Białoruś
Hanna Nordell, PEN Szwecja
Marek Radziwon, Polski PEN Club
Ostap Slyvynsky, PEN Ukraina
Tetyana Teren, PEN Ukraina

Przełożyła Magda Heydel


Stand up for truth and justice: Resolution of the VI Regional meeting of PEN centres

We, the participants of the VI Regional meeting of PEN centres in Uzhhorod, wish to express our solidarity with the Ukrainian cultural community, Ukrainian authors and the Ukrainian people who are defending their independence, their right to peaceful existence, and freedom of expression.

Our meeting was not only an opportunity to express solidarity across borders, but also a chance to get to know each other so that we might better understand the situation faced by temporarily displaced people in Ukraine, the work of Ukrainian aid organisations and volunteers, sheltering the temporarily displaced people and children in need. Members of PEN Ukraine are themselves often part of these communities.

We express our deep admiration for the ability of Ukrainian society to organise itself and for the great dedication of volunteers. We are deeply moved by the personal stories of the writers, human rights defenders, and humanitarian aid volunteers we witnessed at the meeting. We want to tell our PEN members and their communities not only about the suffering, but also about the heroism of the ordinary people of Ukraine.

While we realise that words alone cannot stop the violence of the Russian aggressor, it is our duty as people of letters to speak the truth. That is why we are reminding you, and will continue to remind you, that it is vital to use words that describe situations accurately and honestly and to avoid language that masks or camouflages reality.

We must not be afraid to unmask the lies and half-truths spread around the world by Russia’s propaganda networks. Let us not refer to the Russian Federation’s war against Ukraine as a „conflict”, „special operation”, „crisis”, „civil war”, or even as „the war in Ukraine”. It is unprovoked and unjustified Russian aggression against the Ukrainian people that started in 2014 with the Russian occupation of Crimea, some parts of the Donetsk and Luhansk regions. Ukrainians have the right to defend themselves.

Let us discard attempts to equate the suffering of innocent victims with those of perpetrators. We express our support for Ukrainian prisoners of the Kremlin and all those in different countries, especially in Belarus, who have suffered as a result of their active stance against autocracy, or because of their solidarity with Ukraine.

We have to remember that the imperial stereotype of „the great Russian culture” has served not only as a propaganda tool but also as a weapon against suppressed Ukrainian culture, as well as against the culture of other colonized nations. Nowadays it has one more aim: to distract our attention from the war crimes and crimes against humanity being committed daily by the Russian military. Let the representatives of Russian culture show its greatness by inspiring Russian citizens to mobilize to stop the ongoing war crimes and end this war.

We must stand up for truth and justice. We believe in freedom of expression and justice. Let us demand the trials of war criminals.

Let us call for an immediate and unconditional end to the war by the Russian Federation.

August 25-26, Uzhhorod

Tomica Bajsić, PEN Croatia 
Inga Gaile, PEN Latvia
Ola Hnatiuk, PEN Ukraine
Kätlin Kaldmaa, PEN Estonia
Taciana Niadbaj, PEN Belarus
Hanna Nordell, PEN Sweden
Marek Radziwon, PEN Poland
Ostap Slyvynsky, PEN Ukraine
Tetyana Teren, PEN Ukraine