Statut Polskiego PEN Clubu

I Nazwa, siedziba i cele stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Polski PEN Club” jest polskim centrum Międzynarodowej Federacji P.E.N. Siedzibą Polskiego PEN Clubu jest Warszawa. Terenem działalności Polskiego PEN Clubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Celem Polskiego PEN Clubu jest:

a/ urzeczywistnianie idei i wskazań Międzynarodowej Karty P.E.N.;

b/ utrzymywanie i rozwijanie zawodowej i towarzyskiej łączności między członkami stowarzyszenia;

c/ utrzymywanie stałych stosunków z PEN Clubami w innych krajach i zrzeszonymi w nich pisarzami;

d/ czuwanie nad nieskrępowaną wymianą kulturalną i sprawami literatury polskiej w świecie.

§ 3

Dla osiągnięcia swych celów Polski PEN Club:

a/ pozostaje w stałym kontakcie z Międzynarodową  Federacją  P.E.N. z siedzibą w Londynie, jej sekretariatem międzynarodowym i biurem;

b/  nagradza wybitne prace zarówno w dziedzinie przekładów literatury polskiej na języki obce oraz literatury obcej na polski, jak też w innych dziedzinach piśmiennictwa i edytorstwa;

c/  uczestniczy w zjazdach, konferencjach i sesjach Międzynarodowej Federacji P.E.N.,

a także w konferencjach regionalnych zwoływanych przez poszczególne centra krajowe

i w dwustronnych spotkaniach z centrami;

d/ przyjmuje zagranicznych pisarzy przybyłych w delegacjach P.E.N. bądź indywidualnie;

e/ utrzymuje na użytek swych członków, taśmotekę oraz bibliotekę złożoną głównie

z przekładów i publikacji o tematyce związanej z celami stowarzyszenia;

f/ przygotowuje spotkania, odczyty i dyskusje literackie;

g/ urządza towarzyskie spotkania swych członków;

h/ może współpracować z innymi stowarzyszeniami naukowymi i artystycznymi, których założenia są zbieżne z celami PEN – w takich formach jakie uzna za właściwe Zarząd;

i/ powoływać może do życia fundacje działające na rzecz stowarzyszenia i delegować do ich komisji założycielskich, bądź władz i agend, członków wybranych przez Zarząd lub Zebranie Ogólne.

II Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkami stowarzyszenia mogą być autorzy dzieł z zakresu literatury i humanistyki, tłumacze literatury oraz edytorzy, którzy uznają zasady Międzynarodowej Karty P.E.N. Kandydat zgłasza chęć przystąpienia do stowarzyszenia pisemnie. Zarząd rozpatruje podanie nie wcześniej niż po upływie miesiąca i podejmuje decyzję w tajnym głosowaniu.

§ 5

Członek Polskiego PEN Clubu ma prawo wystąpić ze stowarzyszenia zawiadamiając o tym Zarząd. Członek stowarzyszenia może być wykreślony z listy członków przez Zarząd większością 2/3 głosów obecnych, jeśli:

a/ działa na szkodę stowarzyszenia;

b/ przynosi ujmę stowarzyszeniu swoim postępowaniem;

c/ zalega dłużej niż 6 miesięcy z płaceniem składek.

Wykluczonemu przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego.

§ 6

Członek Polskiego PEN Clubu:

a/ ma czynne i bierne prawo w wyborach do władz stowarzyszenia;

b/ korzystać może z biblioteki i archiwów stowarzyszenia;

c/ zgłaszać może wnioski do władz stowarzyszenia.

§ 7

Członek Polskiego PEN Clubu ma obowiązek:

a/ przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty P.E.N.;

b/ opłacać krajowe i międzynarodowe składki członkowskie;

c/ stosować się do postanowień statutu i regulaminów stowarzyszenia.

III Środki finansowe

§ 8

Na środki finansowe stowarzyszenia składają się:

a/ wpisowe i składki członkowskie w wysokości ustalonej na wniosek Zarządu przez Zebranie Ogólne;

b/ fundusze płynące z darów, testamentów i zapisów testamentowych oraz z wydawnictw, odczytów i innych imprez;

c/ dochody z fundacji powołanych zgodnie z § 3 punkt i;

d/ dotacje państwa.

IV Władze Polskiego PEN Clubu

§ 9

Władzami Polskiego PEN Clubu są:

a/ Zebranie Ogólne;

b/ Prezes Polskiego PEN Clubu;

c/ Zarząd;

d/ Komisja Rewizyjna.

§ 10

Zebranie Ogólne jest naczelnym organem stowarzyszenia.

Zebrania Ogólne dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

Zebranie Ogólne Zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa się raz na cztery lata.

Zebranie Ogólne Zwyczajne o charakterze sprawozdawczym odbywa się co najmniej raz na dwa lata, w połowie kadencji.

Zebranie Ogólne Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia, w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Prawo do zwołania Zebrania Ogólnego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego przysługuje jedynie Zarządowi.

Zebranie Ogólne:

a/ wybiera w oddzielnych głosowaniach zwykłą większością głosów Prezesa, Zarząd stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną na okres 4 lat;

b/ zatwierdza regulaminy, sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c/ rozstrzyga o majątku stowarzyszenia, zmianach statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia;

d/ rozpatruje wnioski organów stowarzyszenia oraz wnioski i odwołania zgłoszone przez jego członków;

e/ nadaje godność prezesa honorowego na wniosek Zarządu.

Uchwały zapadają w obecności co najmniej 1/3 członków, większością zwyczajną.

O terminie zwołania Zebrania Ogólnego winni być członkowie zawiadomieni co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Jeśli o oznaczonej godzinie nie zbierze się przepisowa liczba członków, w pół godziny później Zarząd otwiera prawomocne zebranie bez względu na liczbę obecnych. W sprawach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu wymagana jest jednak obecność co najmniej 1/3 członków i większość 2/3 głosów.

§ 11

Prezes Polskiego PEN Clubu wraz z zarządem reprezentują stowarzyszenie i kierują bieżącymi pracami stowarzyszenia.

§ 12

Zarząd Polskiego PEN Clubu składa się z 18 członków wraz z wybieranym oddzielnie Prezesem.

Zarząd wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu.

Ażeby uchwały Zarządu uzyskać mogły prawomocność, obecnych musi być na zebraniu Zarządu co najmniej pięciu jego członków.

Przy równej ilości głosów, jeśli liczba obecnych członków Zarządu jest parzysta, rozstrzyga głos Prezesa lub – w razie jego nieobecności – przewodniczącego zebrania.

Zobowiązania majątkowe w imieniu PEN Clubu zaciągać mogą co najmniej dwie osoby spośród Prezydium Zarządu.

Zarząd:

a/ przyjmuje i skreśla członków, przy czym skreślony może się odwołać do Zebrania Ogólnego;

b/ zbiera składki od członków, przyjmuje darowizny, ofiary, zasiłki oraz inne przekazywane fundusze;

c/ ukonstytuowany jako jury wybiera laureatów dorocznych nagród literackich Polskiego PEN Clubu;

d/ udziela stypendiów na zagraniczne wyjazdy członków Polskiego PEN Clubu;

e/ opracowuje regulaminy stowarzyszenia;

f/ ustanawia fundacje upoważniając do występowania w imieniu fundatora swoje prezydium lub inaczej wybranych przedstawicieli;

g/ broni materialnych i moralnych interesów stowarzyszenia we wszelkich instytucjach administracyjnych, sądowych i społecznych, oraz instytucji i osób prywatnych;

h/ sporządza sprawozdania ogólne i finansowe z działalności stowarzyszenia, zatwierdza przedłożony przez Skarbnika preliminarz budżetowy, zarządza majątkiem stowarzyszenia i załatwia sprawy bieżące;

i/ zwołuje Zebranie Ogólne i wykonuje uchwały;

j/ rozsądza spory między członkami PEN Clubu, jeśli proszą Zarząd o rozstrzygnięcie, od którego mogą jednakże odwołać się do Zebrania Ogólnego.

§ 13

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Zebranie Ogólne na 4 lata. Obowiązkiem Komisji jest złożenie sprawozdania na Wyborczym Zebraniu Ogólnym z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu. Na zebraniu tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

§ 14

Polski PEN Club może finansować odczyty i imprezy literackie organizowane przez członków PEN Clubu poza Warszawą – siedzibą stowarzyszenia.

V Rozwiązanie stowarzyszenia

§ 15

Rozwiązanie Polskiego PEN Clubu może być postanowione jedynie na zwołanym w tym celu Zebraniu Ogólnym. Dla powzięcia prawomocnej uchwały konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. Uchwała zapaść musi większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określić winna jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazane mienie stowarzyszenia.

VI Założyciele stowarzyszenia

Założycielami Polskiego PEN Clubu  – na przełomie lat 1924-25 byli: Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, Eugeniusz Popoff, Józef Relidzyński, Leopold Staff, Stefan Żeromski.